Ho Chi Minh, Vietnam

Ho Chi Minh - An Giang ฿73 – ฿235 3h – 6h
 •   Bus Express X 17:00
 •   Bus Express XL 05:30, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30
 •   Bus Local 30 05:45, 06:15, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 13:30, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15, 23:45
 •   Bus Express XL 00:00, 05:00, 06:00, 07:00, 07:00, 07:00, 08:00, 08:00, 08:30, 09:00, 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 20:30, 21:00, 21:00, 22:00, 22:00, 23:00, 23:00
 •   Bus Local 30 06:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 12:00, 13:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Ho Chi Minh - Andhra Pradesh ฿6,544 – ฿6,989 11h 50m
 •   Avia Economy 01:30, 01:30, 08:35, 08:35, 12:40, 12:40, 13:25, 13:25, 16:20
 •   Avia Economy 21:55, 23:55
Ho Chi Minh - Auckland ฿30,288 10h 15m
 •   Avia Economy 21:45
 •   Avia Economy 12:45
Ho Chi Minh - Ba Ria-Vung Tau ฿5,918 1h
 •   Avia Economy 05:55, 08:45, 08:55, 09:10, 09:40, 12:20, 12:55, 15:30
 •   Avia Economy 07:25, 13:55, 14:25, 16:10, 17:00
Ho Chi Minh - Ba Ria-Vung Tau ฿95 – ฿147 3h
 •   11:50,
 •   Bus Express XL 05:00, 06:00, 06:10, 06:20, 07:20, 07:40, 08:00, 08:40, 08:50, 09:00, 10:30, 11:20, 11:30, 11:40, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:10, 14:20, 14:30, 16:40, 16:50, 17:00, 18:00
 •   Bus Local 30 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:40, 15:00, 15:00, 15:20, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
 •   18:15,
 •   Bus Express XL 04:30, 05:30, 05:45, 06:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:45, 09:00, 09:15, 10:30, 10:45, 12:00, 12:15, 12:30, 13:30, 13:45, 14:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:45, 17:00, 17:15, 18:30, 18:45
 •   Bus Local 30 04:20, 04:40, 05:00, 06:20, 06:40, 07:00, 08:40, 09:00, 09:20, 10:40, 11:00, 11:20, 13:00, 13:20, 15:00, 15:20, 15:40, 17:00, 17:20, 17:40
Ho Chi Minh - Ba Ria-Vung Tau ฿3,238 – ฿4,048 2h 30m
 •   Charter Minivan 7pax 4
 •   Charter Van 9pax 9
 •   Charter Minivan 7pax 4
 •   Charter Van 9pax 9
Ho Chi Minh - Ba Ria-Vung Tau ฿456 1h 30m
 •   High Speed Ferry 08:30, 09:30, 11:30, 13:30, 15:30
 •   High Speed Ferry 09:00, 10:30, 12:30, 14:30, 15:30
Ho Chi Minh - Bac Lieu ฿235 – ฿294 3h
 •   Bus Express XL 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 18:00, 19:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
 •   Bus Local 30 08:15, 09:15
 •   Bus Express XL 07:00, 08:00, 08:00, 09:00, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:00, 22:00, 23:00
Ho Chi Minh - Bali ฿5,656 11h 5m
 •   Avia Economy 01:30, 09:25, 10:35, 13:25, 16:20, 20:15
 •   Avia Economy 14:20, 14:25, 19:10, 21:20, 21:55
Ho Chi Minh - Beijing ฿8,322 – ฿13,251 4h 55m
 •   Avia Economy 00:05, 01:30, 05:40, 09:25, 12:40, 13:25, 16:10
 •   Avia Economy 01:50, 02:15, 05:50, 20:20
Ho Chi Minh - Ben Tre ฿114 – ฿176 2h
 •   Bus Local 11:15
 •   Bus Local 30 05:00, 06:00, 06:30, 07:00, 07:15, 07:30, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:30, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:30, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30
 •   Bu 05:30
 •   Bus Express XL 03:00, 03:30, 06:00, 06:30, 09:00, 09:30, 12:00, 12:30, 13:00, 15:30, 16:00, 18:30, 19:00, 19:30
 •   Bus Local 30 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Ho Chi Minh - Binh Dinh ฿1,673 – ฿11,150 1h 10m
 •   Avia Economy 06:50, 07:40, 11:55, 13:00, 14:15, 16:00, 18:35, 20:30
 •   Avia Economy 08:30, 09:40, 13:50, 14:55, 17:00, 17:40, 20:15, 20:20, 22:25
Ho Chi Minh - Binh Dinh ฿323 – ฿618 14h 55m
 •   Bus Express XL 06:30, 08:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:00, 15:00, 15:00, 15:30, 15:30, 15:30, 15:30, 16:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:00, 17:00, 17:00, 17:00, 17:30, 17:30, 18:00, 18:00, 18:00, 18:00, 18:00, 18:25, 18:30, 18:30, 19:00, 20:00
 •   Bus Local 30 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:00
 •   Bus VIP36 36 07:00, 08:00, 14:30, 17:30, 18:30
 •   Bus Express XL 02:30, 02:30, 06:30, 13:30, 14:30, 14:30, 14:30, 15:00, 15:00, 15:00, 15:00, 15:00, 15:30, 15:30, 16:00, 16:00, 16:00, 17:00, 17:00, 17:30, 17:30, 17:45, 18:00, 18:00, 18:00, 18:00, 18:00, 18:25, 18:30, 18:30, 19:15, 19:30
 •   Bus Local 30 14:00, 15:00, 16:00, 18:00
Ho Chi Minh - Binh Dinh ฿291 – ฿2,240 11h 30m – 13h 40m
 •   Train Class II AC 06:00, 09:00, 09:00, 11:55, 13:10, 19:30, 19:55, 19:55, 22:00
 •   Train Class II Sleeper AC 06:00, 09:00, 09:00, 11:55, 12:10, 13:10, 19:30, 19:55, 22:00
 •   Train Class III AC 09:00, 19:30, 22:00
 •   Train Class III Fan 06:00, 08:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train VIP Sl 13:10
 •   Train VIP Sleeper 06:00, 08:00, 09:00, 11:55, 19:30, 19:55, 22:00
Ho Chi Minh - Binh Duong ฿162 – ฿325 30m
 •   Train Class II AC 06:00, 11:55
 •   Train Class II Sleeper AC 06:00, 11:55
 •   Train Class III Fan 06:00
 •   Train VIP Sleeper 06:00, 11:55
Ho Chi Minh - Binh Phuoc ฿73 – ฿176 2h
 •   16:30,
 •   Bus Express XL 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
 •   Bus Local 30 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 06:30, 07:00, 07:00, 07:30, 07:30, 08:00, 08:00, 08:30, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:00, 11:30, 11:30, 12:00, 12:00, 12:30, 12:30, 13:00, 13:00, 13:30, 13:30, 14:00, 14:00, 14:30, 14:30, 15:00, 15:00, 15:30, 15:30, 16:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
 •   Bus Express XL 02:30, 05:30, 11:00, 12:00, 13:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30
 •   Bus Local 30 02:00, 02:20, 02:30, 02:40, 03:00, 03:20, 03:40, 04:00, 04:20, 04:40, 05:00, 05:20, 05:40, 06:00, 06:20, 06:30, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 12:30
Ho Chi Minh - Binh Thuan ฿4,858 – ฿5,594 5h – 5h 30m
 •   Charter Minivan 7pax 4
 •   Charter Van 9pax 9
 •   Charter Minivan 7pax 4
 •   Charter Van 9pax 9
Ho Chi Minh - Binh Thuan ฿110 – ฿381 4h 55m
 •   Bus Express XL 06:00, 07:00, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:00, 10:00, 10:00, 10:45, 11:00, 11:30, 12:00, 12:00, 13:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:00, 16:00, 16:00, 17:00, 17:00, 18:00, 18:00, 19:00, 19:00, 20:00, 20:00, 20:30, 21:00, 22:30
 •   Bus Lo 09:30
 •   Bus Local 30 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:45, 15:00, 17:00
 •   Bus VIP36 36 07:00, 08:00, 14:30, 17:30, 18:30
 •   Bus Express XL 01:30, 02:00, 04:00, 06:00, 07:00, 08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
 •   Bus Local 30 02:00, 02:30, 03:00, 04:00, 04:30, 05:00, 05:00, 07:00, 07:30, 08:00, 08:00, 08:00, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 13:30, 14:00, 14:00, 14:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 20:00, 20:30, 21:00
 •   Bus Local 30; 03:30
Ho Chi Minh - Binh Thuan ฿272 – ฿2,240 3h 30m – 3h 40m
 •   Train Class 07:45
 •   Train Class II AC 06:00, 06:40, 09:00, 11:55, 13:10, 19:30, 19:55, 22:00
 •   Train Class II Sleeper AC 06:00, 07:53, 09:00, 11:55, 12:10, 13:10, 19:30, 19:55, 22:00
 •   Train Class III AC 09:00, 19:30, 22:00
 •   Train Class III Fan 06:00, 08:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train VIP Sleeper 06:00, 07:53, 08:00, 09:00, 11:55, 19:30, 19:55, 22:00
 •   Train Class II AC 13:10, 23:55
Ho Chi Minh - Brunei ฿5,211 11h 25m
 •   Avia Economy 01:30, 08:35, 12:40, 13:25, 16:20, 21:10
 •   Avia Economy 09:30, 16:10
Ho Chi Minh - Busan ฿8,767 – ฿17,583 4h 45m
 •   Avia Economy 00:10, 09:25, 10:35, 13:25, 16:10, 20:15
 •   Avia Economy 10:00, 10:35
Ho Chi Minh - Ca Mau ฿7,205 1h
 •   Avia Economy 05:55
 •   Avia Economy 07:25
Ho Chi Minh - Ca Mau ฿194 – ฿294 5h – 6h
 •   09:0
 •   Bus Express XL 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:00, 20:00, 20:00, 21:00, 21:00, 22:00, 22:00, 23:00, 23:00
 •   Bus Local 30 06:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30, 21:30, 22:30
 •   Bus Express XL 06:00, 07:00, 07:00, 07:00, 08:00, 08:00, 09:00, 09:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:30, 18:30, 19:00, 20:00, 20:30, 20:30, 21:00, 22:00, 23:00
 •   Bus Local 30 06:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 09:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 20:00, 20:30, 21:00, 21:00, 22:00, 22:30
Ho Chi Minh - Can Tho ฿161 – ฿184 2h 30m – 5h
 •  
 •   Bus Express XL 03:00, 04:00, 05:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:00, 19:00, 19:00, 20:00, 20:00, 21:00, 21:00, 22:00, 22:00, 23:00
 •   Bus Standard AC 07:45, 09:30, 13:15, 16:30, 19:15, 21:30
 •   Bus Exp 23:00
 •   Bus Express XL 00:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 05:00, 06:00, 06:00, 07:00, 07:00, 08:00, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:00, 12:30, 13:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:00, 18:00, 18:00, 19:00, 19:00, 20:00, 20:00, 21:00, 21:00, 22:00
 •   Bus VIP36 36 17:30
Ho Chi Minh - Central ฿6,989 19h 30m
 •   Avia Economy 01:30, 16:10, 20:15
 •   Avia Economy 15:15
Ho Chi Minh - Chiang Mai ฿3,966 6h 40m
 •   Avia Economy 09:45, 15:50, 21:35
 •   Avia Economy 08:25, 10:15, 10:25, 12:15, 13:35, 14:15, 14:35, 15:50, 16:25, 22:40, 23:10, 23:40
Ho Chi Minh - Chiang Rai ฿4,865 – ฿6,424 6h 40m
 •   Avia Economy 09:45, 15:50, 21:35
 •   Avia Economy 09:10, 10:45, 13:10, 16:25, 21:40
Ho Chi Minh - Chongqing ฿6,989 12h 25m
 •   Avia Economy 01:30, 09:25, 10:35, 13:25
 •   Avia Economy 00:45, 01:50
Ho Chi Minh - Da Nang ฿1,810 – ฿18,592 1h 15m
 •   Avia 21:00
 •   Avia Economy 00:47, 05:50, 06:30, 06:40, 07:00, 07:25, 09:30, 09:30, 09:45, 10:00, 10:55, 11:05, 11:10, 11:20, 11:45, 12:55, 13:10, 13:25, 13:35, 13:41, 14:15, 14:30, 14:45, 14:50, 15:00, 15:05, 16:00, 16:10, 16:30, 17:00, 18:25, 18:25, 18:30, 18:50, 19:00, 19:10, 19:30, 20:20, 21:00, 21:30, 22:00, 22:10, 22:50, 23:00, 23:30, 23:41
 •   Avia 22:20
 •   Avia Economy 00:15, 00:30, 00:40, 00:45, 04:30, 04:30, 06:00, 06:05, 07:35, 07:40, 07:45, 08:00, 08:15, 08:25, 08:55, 11:20, 11:25, 11:25, 12:15, 12:50, 12:55, 13:05, 13:15, 13:25, 13:40, 13:50, 16:10, 16:35, 16:45, 16:45, 17:00, 17:30, 17:40, 18:00, 18:25, 19:00, 19:10, 20:15, 20:25, 20:30, 21:00, 21:23, 21:25, 22:10, 22:15, 22:15
Ho Chi Minh - Da Nang ฿515 – ฿780 21h 5m
 •   Bus Express XL 10:00, 10:00, 10:30, 11:30, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30, 16:30, 16:30, 17:00, 18:30
 •   Bus Local 30 11:00, 16:30, 18:45
 •   Bus Standard AC 08:00, 20:00
 •   Bus VIP 32 10:00, 13:00
 •   Bus VIP36 36 07:00, 08:00, 14:30, 17:30, 18:30, 20:00
 •   Bus Express XL 09:45, 10:00, 10:00, 10:15, 11:00, 11:00, 13:00, 13:30, 15:40, 16:00, 16:30, 17:00, 17:00, 17:30, 18:00
 •   Bus Standard AC 16:00
 •   Bus VIP 32 10:00, 11:00, 12:00
Ho Chi Minh - Da Nang ฿291 – ฿2,240 17h
 •   Train Class II AC 06:00, 09:00, 09:40, 11:55, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class II Sleeper AC 06:00, 09:00, 09:40, 11:55, 12:10, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class III AC 09:00, 19:30, 22:00
 •   Train Class III Fan 06:00, 08:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train VIP Sleeper 06:00, 08:00, 09:00, 09:40, 11:55, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class II AC 16:45
 •   Train VIP Sleeper 12:15
 •   Train VIP Sleeper 4x 11:40, 11:40, 13:15, 13:15
Ho Chi Minh - Dak Lak ฿1,604 – ฿5,676 1h
 •   Avia Economy 06:50, 19:00, 19:55
 •   Avia Economy 12:40, 20:30, 22:05
Ho Chi Minh - Dak Lak ฿257 – ฿382 7h – 10h
 •   Bus Express XL 09:00, 16:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:00, 18:15, 18:30, 18:30, 18:30, 19:00, 19:00, 19:00, 19:00, 19:00, 19:30, 19:30, 19:30, 20:00, 21:00, 21:00, 21:30, 22:00, 22:00
 •   Bus Local 30 08:00, 11:00, 17:30, 19:00, 19:00, 19:30, 20:00, 20:00, 21:00, 21:00, 22:00
 •   Bus Express XL 08:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:00, 16:00, 16:30, 17:30, 17:30, 17:30, 17:30, 18:00, 18:00, 18:00, 18:15, 18:30, 18:30, 18:45, 19:00, 19:00, 19:00, 19:00, 19:30, 19:30, 19:30, 20:00, 20:00, 20:30, 21:00, 21:00, 21:30
 •   Bus Local 30 16:30, 18:30, 19:00, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00, 21:00
Ho Chi Minh - Dak Nong ฿176 – ฿368 4h 30m
 •   Bus Express XL 08:30, 12:30, 14:00, 16:00, 16:30, 18:15, 20:30
 •   Bus Local 30 07:30, 10:00, 13:00, 23:00
 •   Bus Express XL 07:00, 07:15, 07:30, 08:30, 16:00, 18:15, 18:30, 19:00, 20:00
 •   Bus Local 30 05:30, 06:30, 13:00, 16:30, 23:00
Ho Chi Minh - Delhi ฿7,878 15h 25m
 •   Avia Economy 01:30, 08:35, 12:40, 13:25
 •   Avia Economy 23:10
Ho Chi Minh - Dhaka ฿6,544 11h 50m
 •   Avia Economy 01:30, 08:35, 12:40, 13:25, 16:20
 •   Avia Economy 00:25
Ho Chi Minh - Don Mueang Airport ฿2,509 – ฿4,409 1h 35m
 •   Avia Economy 07:55, 09:40, 09:45, 18:00, 20:45, 21:35
 •   Avia Economy 05:25, 07:35, 07:55, 15:55, 18:30, 19:40
Ho Chi Minh - Dong Nai ฿73 – ฿324 1h 30m
 •   Bus Express XL 06:00
 •   Bus Loc 16:00
 •   Bus Local 30 06:00, 06:30, 06:30, 06:30, 07:00, 07:00, 07:30, 07:30, 08:00, 08:00, 08:30, 09:00, 09:00, 09:30, 10:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:00, 12:30, 12:30, 13:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
 •   Bus VIP36 36 07:00, 08:00, 14:30, 17:30, 18:30
 •   Bus Express XL 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
 •   Bus Local 07:30
 •   Bus Local 30 03:30, 05:00, 06:00, 06:30, 07:00, 09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 18:00
Ho Chi Minh - Dong Nai ฿162 – ฿2,240 1h 45m
 •   T 11:55
 •   Train Class II AC 06:00, 06:00, 09:00, 09:00, 11:55, 13:10, 19:30, 19:55, 22:00
 •   Train Class II Sleeper AC 06:00, 09:00, 11:55, 12:10, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class III AC 09:00, 19:30, 22:00
 •   Train Class III Fan 06:00, 08:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train VIP Sleeper 06:00, 06:00, 08:00, 09:00, 09:00, 11:55, 11:55, 19:30, 20:30, 22:00
Ho Chi Minh - Dong Thap ฿125 – ฿154 3h 30m
 •   Bus Express XL 04:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:00, 16:00, 16:00, 17:00, 17:00, 18:00, 18:00, 19:00, 19:00
 •   Bus Loc 04:30
 •   Bus Local 30 05:30, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 15:30, 16:30, 16:30, 16:30, 17:30, 17:30, 18:30, 18:30, 19:30, 19:30
 •   14:00,
 •   Bus Express XL 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 06:00, 07:00, 07:00, 08:00, 08:00, 08:00, 08:00, 09:00, 09:00, 10:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
 •   Bus Local 30 05:30, 05:30, 06:30, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 16:30, 17:30, 18:30, 18:30, 19:30
Ho Chi Minh - Fukuoka ฿21,743 5h
 •   Avia Economy 00:30
 •   Avia Economy 10:30
Ho Chi Minh - Gia Lai ฿1,801 – ฿4,589 1h
 •   Avia Economy 18:05, 18:15, 19:00
 •   Avia Economy 19:35, 20:00, 20:50
Ho Chi Minh - Gia Lai ฿368 – ฿485 11h – 12h
 •   Bus Express XL 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 17:30, 17:30, 18:00, 18:30, 18:30, 18:30, 19:00, 19:30
 •   Bus Local 30 19:30
 •   Bus Express XL 06:00, 16:00, 16:00, 16:00, 18:00, 18:00, 18:30, 18:30, 19:00, 19:30
 •   Bus Local 30 16:30, 16:50
Ho Chi Minh - Guangdong ฿5,875 – ฿9,379 2h 55m
 •   Avia Economy 01:30, 02:25, 08:00, 08:35, 10:15, 10:35, 11:55, 13:25, 14:30, 15:40, 16:10, 20:15, 22:45
 •   Avia Economy 03:15, 03:35, 09:20, 11:25, 11:50, 12:30, 15:15, 20:10, 20:55, 23:30
Ho Chi Minh - Ha Nam ฿1,222 1d 13h
 •   Bus VIP36 36 07:00, 17:30
Ho Chi Minh - Ha Nam ฿626 – ฿2,240 1d 8h 30m
 •   Train Class II AC 06:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class II Sleeper AC 06:00, 09:00, 12:10, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class III AC 09:00, 19:30, 22:00
 •   Train Class III Fan 06:00, 08:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train VIP Sleeper 06:00, 08:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
Ho Chi Minh - Ha Tinh ฿956 – ฿1,089 1d 5h 50m
 •   Bus Express XL 02:00, 06:00, 06:30
 •   Bus Local 30 05:30, 14:00
 •   Bus VIP36 36 07:00, 08:00, 14:30, 17:30, 18:30, 20:00
 •   Bus Express XL 06:00, 06:30, 20:00
 •   Bus Local 30 05:30, 15:00
Ho Chi Minh - Ha Tinh ฿291 – ฿2,240 1d 2h
 •   Train Class II AC 06:00, 09:00, 11:55, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class II Sleeper AC 06:00, 09:00, 11:55, 12:10, 13:10, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class III AC 09:00, 19:30, 22:00
 •   Train Class III Fan 06:00, 08:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train VIP Sleeper 06:00, 08:00, 09:00, 11:55, 13:10, 19:30, 22:00
Ho Chi Minh - Hai Duong ฿1,324 18h 30m
 •   Bus Express XL 10:30, 15:30
 •   Bus Express XL 13:00
Ho Chi Minh - Hai Phong ฿3,688 – ฿9,735 2h
 •   Avia Economy 05:55, 06:20, 08:25, 08:35, 09:00, 12:20, 12:50, 14:25, 14:30, 18:00, 18:55, 19:10, 21:00, 21:30, 23:00
 •   Avia Economy 05:55, 08:40, 09:00, 10:20, 11:20, 11:35, 11:45, 17:00, 17:00, 18:40, 19:15, 20:00, 20:45, 21:00
Ho Chi Minh - Hai Phong ฿956 – ฿1,545 1d 13h 30m
 •   Bus Express XL 07:00, 07:00, 16:00, 18:00
 •   Bus VIP36 36 08:00, 14:30, 18:30, 20:00
 •   Bus Express XL 02:00, 06:00, 07:00, 07:00, 18:00
 •   Bus VIP36 36 09:00, 18:30, 19:30
Ho Chi Minh - Hanoi ฿986 – ฿1,472 1d 6h
 •   Bus Express XL 08:00, 10:00, 10:00, 10:30, 14:00, 14:00, 17:30, 18:00, 20:00
 •   Bus Local 30 19:00
 •   Bus Standard AC 08:00, 20:00
 •   Bus VIP36 36 07:00, 09:00, 15:00, 17:30, 19:00, 23:00
 •   Bus Express XL 10:00, 10:30, 11:00, 11:00, 14:00, 14:00, 17:00, 18:00, 18:00
 •   Bus Local 30 17:30, 18:00, 19:30
 •   Bus VIP36 36 07:00, 11:00, 13:00, 15:00, 23:00
Ho Chi Minh - Hanoi ฿3,496 – ฿14,726 2h 5m
 •   Avia 05:40
 •   Avia Economy 05:00, 06:15, 06:20, 07:00, 07:15, 07:30, 07:30, 07:55, 09:40, 10:05, 10:50, 11:05, 11:20, 11:30, 11:55, 12:10, 12:55, 13:00, 13:00, 14:55, 15:30, 15:35, 15:45, 16:10, 17:00, 17:30, 18:15, 18:20, 19:00, 19:50, 19:55, 20:00, 20:55, 21:00, 21:20, 21:25, 21:40, 21:45, 22:15, 22:30, 23:05, 23:10, 23:15, 23:20, 23:25, 23:35
 •   Avia 16:55
 •   Avia Economy 00:40, 00:45, 05:15, 05:50, 06:00, 06:20, 06:40, 06:45, 06:45, 07:30, 08:00, 08:45, 08:55, 09:05, 09:15, 10:25, 10:35, 12:35, 12:45, 13:20, 13:50, 14:05, 15:35, 16:05, 16:15, 16:25, 16:35, 17:10, 17:30, 18:20, 18:25, 19:00, 19:15, 20:00, 20:35, 20:35, 20:40, 20:55, 21:25, 21:35, 22:05, 22:05, 22:30, 22:35, 23:00, 23:35
Ho Chi Minh - Hanoi ฿833 – ฿2,274 1d 9h 35m
 •   Train Class II AC 06:00, 09:00, 09:40, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class II Sleeper AC 06:00, 09:00, 09:40, 12:10, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class III AC 09:00, 19:30, 22:00
 •   Train Class III Fan 06:00, 08:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train VIP Sleeper 06:00, 08:00, 09:00, 09:40, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class II AC 06:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class II Sleeper AC 06:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class III AC 09:00, 19:30, 22:00
 •   Train Class III Fan 06:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train VIP Sleeper 06:00, 09:00, 15:55, 19:30, 20:45, 22:00
 •   Train VIP Sleeper 4x 19:30, 22:00
Ho Chi Minh - Hat Yai ฿3,966 7h 55m
 •   Avia Economy 09:45, 15:50, 21:35
 •   Avia Economy 08:30, 09:55, 12:25, 12:45, 14:15, 16:00, 19:40, 21:50
Ho Chi Minh - Hau Giang ฿191 – ฿213 5h
 •   Bus Local 30 11:45, 19:45, 21:45, 23:45
 •   Bus Standard AC 07:45, 09:30, 13:15, 16:30, 19:15, 21:30
 •   Bus Local 30 01:15, 03:15, 06:15, 08:15, 09:00, 10:00, 11:45, 13:15, 15:15, 17:15
 •   Bus Standard AC 00:15, 01:15, 07:15, 09:15, 13:15, 15:15
Ho Chi Minh - Hong Kong ฿3,688 – ฿18,112 2h 40m
 •   Avia Economy 04:00, 06:35, 10:35, 11:25, 15:05, 15:40, 17:05, 19:45
 •   Avia Economy 07:55, 08:25, 15:20, 16:50, 18:35, 20:15, 22:25, 23:05
Ho Chi Minh - Hubei ฿7,878 9h 25m
 •   Avia Economy 01:30, 08:35, 12:40, 13:25
 •   Avia Economy 00:35
Ho Chi Minh - Hue ฿1,522 – ฿6,261 1h 20m
 •   Avia Economy 05:40, 06:05, 06:45, 09:20, 11:00, 12:20, 15:25, 15:43, 16:15, 16:25, 17:55, 19:20, 19:55, 21:20
 •   Avia Economy 07:45, 07:55, 11:10, 12:10, 13:05, 14:15, 17:20, 18:20, 18:55, 20:00, 21:10, 21:25, 21:45, 22:15, 23:10
Ho Chi Minh - Hue ฿632 – ฿913 23h 20m
 •   Bus Express XL 06:00, 07:00, 07:00, 07:30, 07:30, 08:00, 08:00, 09:00, 09:30, 10:00, 10:00, 10:00, 11:00, 12:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:20, 19:30
 •   Bus Local 30 06:00, 06:30
 •   Bus Standard AC 08:00, 20:00
 •   Bus VIP36 36 07:00, 08:00, 14:30, 17:30, 18:30, 20:00
 •   Bus Express XL 06:00, 06:30, 07:00, 07:00, 07:30, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30, 09:30, 10:00, 10:00, 10:00, 11:30, 11:30, 13:00, 13:00, 13:00, 13:30, 14:30
 •   Bus Local 30 06:00
Ho Chi Minh - Hue ฿162 – ฿2,240 19h 40m – 20h 40m
 •   Train Class II AC 06:00, 09:00, 09:40, 11:55, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class II Sleeper AC 06:00, 09:00, 09:40, 11:55, 12:10, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class III AC 09:00, 19:30, 22:00
 •   Train Class III Fan 06:00, 08:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train VIP Sleeper 06:00, 08:00, 09:00, 09:40, 11:55, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train VIP Sleeper 4x 08:55, 10:35
Ho Chi Minh - Hung Yen ฿1,310 1d 6h
 •   Bus Express XL 08:00, 14:00, 18:00
 •   Bus Express XL 08:30, 11:30, 15:30, 19:30
Ho Chi Minh - Incheon ฿6,519 – ฿15,531 5h
 •   Avia Economy 00:10, 01:30, 02:40, 08:30, 09:15, 09:25, 09:45, 12:15, 12:25, 12:40, 13:25, 16:10, 21:10, 21:35, 23:05, 23:45
 •   Avia Economy 01:05, 07:50, 08:00, 10:15, 11:15, 11:15, 11:30, 16:25, 17:55, 18:20, 19:15, 19:35, 19:35
Ho Chi Minh - Jakarta ฿5,211 – ฿9,049 3h 10m
 •   Avia Economy 01:30, 08:35, 09:45, 09:50, 12:40, 13:25, 15:50, 16:20, 21:10
 •   Avia Economy 01:30, 08:35, 11:00, 13:45, 14:50, 20:30
Ho Chi Minh - Johor ฿2,989 1h 50m
 •   Avia Economy 08:30
 •   Avia Economy 07:20
Ho Chi Minh - Kampot ฿501 7h
 •   Bus Express XL 06:30
Ho Chi Minh - Kaohsiung ฿12,608 – ฿21,297 3h
 •   Avia Economy 09:45, 09:50, 17:50, 18:15
 •   Avia Economy 07:30, 14:40, 14:50
Ho Chi Minh - Karnataka ฿5,784 – ฿6,544 11h 20m
 •   Avia Economy 01:30, 08:35, 09:45, 12:40, 13:25, 15:50, 16:20
 •   Avia Economy 23:30, 23:45
Ho Chi Minh - Kedah ฿4,322 7h 25m
 •   Avia Economy 01:30, 09:25, 12:40, 13:25, 16:10, 20:15
 •   Avia Economy 08:55, 10:25, 11:25, 12:10, 13:25, 14:40, 17:00, 17:45, 18:00, 18:20, 20:00, 21:10, 22:40, 23:00
Ho Chi Minh - Kerala ฿6,544 8h 30m
 •   Avia Economy 01:30, 08:35, 12:40, 13:25, 16:20, 21:10
 •   Avia Economy 08:15, 23:30
Ho Chi Minh - Khon Kaen ฿3,511 5h 10m
 •   Avia Economy 09:45, 15:50, 21:35
 •   Avia Economy 07:30, 08:25, 14:00, 20:55
Ho Chi Minh - Kien Giang ฿1,673 – ฿6,869 1h
 •   Avia Economy 05:50, 05:50, 06:05, 06:10, 07:15, 07:20, 08:20, 09:30, 10:20, 10:30, 10:36, 10:40, 11:30, 11:55, 12:10, 13:30, 14:00, 15:20, 16:10, 17:25, 17:50, 18:05, 18:20, 18:30, 19:25, 19:45, 22:20, 23:13, 23:13
 •   Avia Economy 05:06, 05:06, 07:15, 07:50, 08:45, 08:55, 10:15, 10:45, 11:40, 12:15, 12:20, 13:05, 13:40, 13:50, 15:45, 15:50, 17:45, 19:00, 19:30, 19:30, 19:50, 20:10, 20:10, 20:18, 23:55
Ho Chi Minh - Kien Giang ฿191 – ฿279 5h 30m
 •   Bus Express XL 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 16:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 23:00
 •   Bus Lo 14:00
 •   Bus Local 30 00:15, 01:15, 03:00, 05:15, 06:15, 07:15, 08:00, 08:15, 09:00, 09:15, 10:00, 10:15, 11:00, 11:15, 12:00, 12:00, 12:15, 13:00, 13:15, 13:30, 14:15, 14:30, 15:15, 15:30, 16:15, 17:00, 17:15, 18:15, 19:00, 19:15, 20:15, 21:00, 21:15, 22:15, 23:15
 •   Bus Express XL 05:00, 07:00, 07:50, 08:00, 11:30, 12:00, 13:00, 16:00, 19:00, 20:00, 21:00, 21:10, 21:20, 22:00, 22:00, 22:20, 23:00
 •   Bus Local 30 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:30
Ho Chi Minh - Kon Tum ฿426 – ฿485 13h 30m – 15h
 •   Bus Express XL 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:20, 17:30, 18:00
 •   Bus Local 30 16:00, 17:30
 •   Bus Express XL 16:20, 17:00, 17:20
 •   Bus Local 30 16:00, 16:30, 17:45
Ho Chi Minh - Krabi ฿3,966 5h 10m
 •   Avia Economy 09:45, 15:50, 21:35
 •   Avia Economy 07:45, 09:20, 10:50, 13:35, 15:35, 16:20, 16:40, 19:00, 21:10
Ho Chi Minh - Kuala Lumpur ฿1,858 – ฿5,471 1h 55m
 •   Avia Economy 01:30, 09:25, 09:30, 10:35, 11:00, 13:25, 15:05, 16:10, 16:40, 19:35, 20:15
 •   Avia Economy 08:00, 09:05, 09:10, 12:00, 13:00, 14:35, 14:45, 17:50, 18:45, 20:00, 23:55
Ho Chi Minh - Lam Dong ฿1,458 – ฿9,337 50m
 •   Avia Economy 06:00, 06:40, 10:35, 16:20, 16:30, 18:55, 21:30
 •   Avia Economy 03:30, 07:30, 09:15, 12:55, 15:19, 19:40, 23:00
Ho Chi Minh - Lam Dong ฿117 – ฿382 4h
 •   Bus 19:00
 •   Bus Express XL 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
 •   Bus Local 30 00:00, 00:00, 05:00, 06:00, 07:00, 07:00, 08:00, 08:00, 09:00, 09:00, 10:00, 10:00, 11:00, 11:00, 12:00, 12:00, 13:00, 13:00, 14:00, 14:00, 15:00, 15:00, 16:00, 16:00, 17:00, 17:00, 18:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 23:00
 •   Bus Express XL 00:00, 00:30, 01:00, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:00, 23:30
 •   Bus Loc 18:00
 •   Bus Local 30 12:00
Ho Chi Minh - Luang Prabang ฿3,966 – ฿5,656 22h 20m
 •   Avia Economy 01:30, 09:45, 12:40, 13:25, 16:20, 21:10
 •   Avia Economy 14:40, 16:45
Ho Chi Minh - Macau ฿4,875 9h
 •   Avia Economy 09:45, 21:35
 •   Avia Economy 10:50, 14:15
Ho Chi Minh - Makkah ฿11,433 1d 5h 35m
 •   Avia Economy 08:35, 12:40, 13:25, 16:20, 21:10
 •   Avia Economy 11:00
Ho Chi Minh - Manila ฿5,679 – ฿28,610 3h
 •   Avia Economy 01:05, 01:30, 01:30, 08:35, 09:30, 09:30, 12:40, 13:25, 15:30, 15:50, 16:20, 21:10, 22:00
 •   Avia Economy 06:35, 07:00, 07:00, 12:30, 12:50, 12:55, 16:50, 19:35, 22:45
Ho Chi Minh - Nagoya ฿21,743 5h 25m
 •   Avia Economy 00:15
 •   Avia Economy 10:00
Ho Chi Minh - Nam Dinh ฿809 – ฿1,222 1d 13h
 •   Bus Express XL 07:00, 09:00, 17:00
 •   Bus VIP36 36 08:00, 14:30, 18:30, 20:00
 •   Bus Express XL 07:00, 09:00, 14:00, 17:00
Ho Chi Minh - Nam Dinh ฿592 – ฿2,240 1d 7h 50m
 •   Train Class II AC 06:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class II Sleeper AC 06:00, 09:00, 12:10, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class III AC 09:00, 19:30, 22:00
 •   Train Class III Fan 06:00, 08:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train VIP Sleeper 06:00, 08:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
Ho Chi Minh - New South Wales ฿10,544 – ฿68,146 8h 40m
 •   Avia Economy 01:30, 08:35, 12:40, 13:25, 16:20, 21:00, 21:10, 22:35
 •   Avia Economy 11:00, 11:15, 15:20, 21:25
Ho Chi Minh - Nghe An ฿2,830 – ฿9,735 1h 45m
 •   Avia Economy 05:50, 06:15, 06:40, 10:15, 11:10, 11:15, 12:50, 14:00, 18:00, 19:15, 20:55
 •   Avia Economy 08:15, 09:15, 12:35, 12:40, 13:45, 15:10, 16:35, 17:35, 18:20, 20:15, 21:50
Ho Chi Minh - Nghe An ฿1,031 – ฿1,148 1d 6h 50m
 •   Bus Express XL 08:00
 •   Bus Local 30 04:30
 •   Bus VIP36 36 07:00, 08:00, 14:30, 17:30, 18:30, 20:00
 •   Bus Express XL 08:30
 •   Bus Local 30 22:00
Ho Chi Minh - Nghe An ฿291 – ฿2,240 1d 4h 10m
 •   Train Class II AC 06:00, 06:00, 09:00, 09:00, 11:55, 13:10, 19:30, 19:30, 22:00
 •   Train Class II Sleeper AC 06:00, 06:00, 09:00, 09:00, 12:10, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class III AC 09:00, 09:00, 19:30, 22:00
 •   Train Class III F 13:10
 •   Train Class III Fan 06:00, 06:00, 08:00, 09:00, 09:00, 19:30, 22:00
 •   Train VIP Sleeper 06:00, 08:00, 09:00, 09:00, 19:30, 22:00
 •   Train Class II AC 21:50
 •   Train Class II Sleeper AC 21:50
 •   Train VIP Sleeper 21:50
Ho Chi Minh - Nha Trang ฿1,399 – ฿4,771 1h
 •   Avia Economy 05:00, 06:15, 06:30, 06:35, 06:55, 07:15, 07:30, 08:35, 09:30, 09:35, 10:05, 11:15, 11:20, 12:50, 13:10, 14:00, 14:10, 14:10, 14:25, 14:50, 14:55, 15:43, 15:50, 16:30, 17:00, 17:10, 17:50, 18:10, 18:25, 19:00, 19:50, 20:11, 22:25
 •   Avia Economy 01:10, 01:45, 02:20, 05:05, 05:40, 05:55, 06:30, 06:31, 07:00, 08:00, 08:45, 09:10, 09:25, 09:30, 09:55, 11:10, 11:45, 12:25, 12:30, 14:35, 15:10, 16:45, 17:50, 17:55, 18:15, 18:45, 19:50, 19:55, 20:07, 20:40, 20:55, 22:10, 22:35, 22:50, 23:40, 23:45, 23:45
Ho Chi Minh - Nha Trang ฿220 – ฿412 10h 15m
 •   Bus Express X 21:30
 •   Bus Express XL 06:30, 07:30, 08:00, 08:00, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 09:30, 09:45, 10:00, 11:00, 13:00, 15:30, 17:00, 19:00, 19:30, 20:00, 20:00, 20:00, 20:30, 20:30, 20:30, 20:45, 21:00, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 22:30
 •   Bus Local 30 08:00, 20:00, 21:30, 22:00
 •   Bus Standard AC 08:00, 20:00, 20:30, 21:00, 22:00
 •   Bus VIP36 36 07:00, 08:00, 14:30, 17:30, 18:30
 •   Bus Express XL 05:30, 06:30, 07:15, 07:30, 08:00, 08:00, 08:20, 08:30, 11:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:30, 19:00, 19:00, 19:15, 19:30, 19:40, 20:00, 20:00, 20:30, 20:30, 20:30, 20:50, 21:00, 21:00, 21:00, 21:30, 21:30, 21:50, 22:00, 22:00, 22:10
 •   Bus Express XL; 05:30
 •   Bus Local 30 08:00, 20:00, 21:00
 •   Bus Standard AC 08:00, 20:00, 20:30, 21:00
 •   Bus VIP 32 19:00, 20:00, 21:00
Ho Chi Minh - Nha Trang ฿272 – ฿2,240 5h 50m
 •   Tra 20:30
 •   Train Class II AC 06:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class II Sleeper AC 06:00, 06:00, 09:00, 09:00, 12:10, 13:10, 19:30, 20:30, 22:00
 •   Train Class III AC 09:00, 19:30, 22:00
 •   Train Class III Fan 06:00, 08:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train VIP Sleeper 06:00, 06:00, 08:00, 09:00, 09:00, 19:30, 20:30, 22:00
 •   Train VIP Sleeper 4x 19:30, 20:30, 23:15
 •   Train Class II AC 10:30, 18:45, 20:05
 •   Train Class II Sleeper AC 10:30, 18:45
 •   Train VIP Sleeper 10:30, 18:42, 18:45, 19:00, 20:05
 •   Train VIP Sleeper 4x 19:00, 20:05, 21:22, 22:15
Ho Chi Minh - Ninh Binh ฿405 – ฿2,240 1d 7h 15m
 •   Train Class II AC 06:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class II Sleeper AC 06:00, 09:00, 12:10, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class III AC 09:00, 19:30, 22:00
 •   Train Class III Fan 06:00, 08:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train VIP Sleeper 06:00, 08:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
Ho Chi Minh - Ninh Thuan ฿291 – ฿1,958 8h 15m
 •   Train Class II AC 11:55, 13:10, 21:25
 •   Train Class II Sleeper AC 11:55, 12:10, 13:10, 21:25
 •   Train Class III Fan 13:10
 •   Train VIP Sleeper 11:55, 13:10, 21:25
Ho Chi Minh - Ninh Thuan ฿206 – ฿412 8h
 •   Bus Express XL 07:30, 08:00, 08:30, 08:30, 09:00, 09:30, 09:45, 11:00, 11:15, 12:00, 13:00, 14:30, 20:00, 20:30, 20:45, 21:00, 21:00, 21:30, 21:30, 21:45, 22:00, 22:00, 22:30, 23:00
 •   Bus Local 30 06:00, 07:15, 07:30, 09:30, 19:50, 20:30, 21:30, 22:30
 •   Bus VIP36 36 07:00, 08:00, 14:30, 17:30, 18:30
 •   Bus Express XL 07:30, 08:00, 08:00, 09:00, 09:00, 10:00, 16:00, 20:00, 20:30, 20:45, 21:00, 21:30, 21:45, 22:00, 23:00
 •   Bus Local 30 06:00, 07:15, 07:45, 09:30, 20:40, 21:00, 22:30
Ho Chi Minh - North Central ฿6,989 13h 15m
 •   Avia Economy 01:30, 09:25, 10:35, 13:25
 •   Avia Economy 20:55
Ho Chi Minh - Orissa ฿6,544 12h 45m
 •   Avia Economy 01:30, 08:35, 12:40, 13:25, 16:20
 •   Avia Economy 23:55
Ho Chi Minh - Osaka ฿8,057 – ฿30,706 5h
 •   Avia Economy 00:30, 01:30, 09:25, 09:45, 10:35, 13:25, 16:10, 20:15
 •   Avia Economy 00:10, 10:30, 11:00, 16:40, 22:00
Ho Chi Minh - Penang ฿2,989 1h 40m
 •   Avia Economy 13:35
 •   Avia Economy 12:20
Ho Chi Minh - Perth ฿7,878 23h
 •   Avia Economy 01:30, 08:35, 12:40, 13:25, 16:10, 21:10
 •   Avia Economy 06:50, 16:50, 20:30
Ho Chi Minh - Phnom Penh ฿4,278 – ฿9,913 55m
 •   Avia Economy 07:05, 08:30, 12:20, 12:20, 14:50, 15:55, 18:30, 19:20
 •   Avia Economy 07:00, 10:25, 14:15, 16:50, 17:10, 17:20, 20:37, 21:15
Ho Chi Minh - Phnom Penh ฿334 – ฿802 6h
 •   Bus Express L 06:30, 07:00, 07:00, 08:30, 08:30, 08:30, 10:00, 11:30, 11:30, 13:00, 15:30, 15:30
 •   Bus Express XL 06:30
 •   Bus Universe Luxury 12:30
 •   Bus Universe Noble 46 08:30
 •   Bus VIP24 24 06:45, 07:00, 08:00, 09:00, 09:00, 11:30, 13:30, 13:45
 •   Bus Express L 06:00, 06:00, 07:00, 08:30, 08:30, 08:30, 10:00, 11:30, 11:30, 14:00, 15:30
 •   Bus Universe Luxury 12:30
 •   Bus Universe Noble 46 08:00
 •   Bus VIP24 24 06:45, 06:45, 08:00, 08:30, 11:45, 13:30, 13:45, 15:00
Ho Chi Minh - Phnom Penh ฿501 4h 55m
 •   Van Regional 12 06:30, 15:00
 •   Van Regional 12 06:30, 15:30
Ho Chi Minh - Phu Yen ฿1,887 – ฿2,016 1h
 •   Avia Economy 07:35, 08:40
 •   Avia Economy 09:05, 10:25
Ho Chi Minh - Phu Yen ฿294 – ฿559 12h 45m
 •   Bus Express XL 17:00, 17:00, 17:30, 17:30, 18:00, 18:30, 18:30, 19:00
 •   Bus Local 30 17:30, 18:30, 19:00, 19:30
 •   Bus VIP36 36 07:00, 08:00, 14:30, 17:30, 18:30
 •   Bus Express XL 16:30, 16:30, 17:30, 18:00, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00
 •   Bus Local 30 17:30
Ho Chi Minh - Phu Yen ฿212 – ฿2,240 9h 30m
 •   Train Class II AC 06:00, 09:00, 11:55, 13:10, 19:30, 19:55, 22:00
 •   Train Class II Sleeper AC 06:00, 09:00, 11:55, 11:55, 12:10, 13:10, 19:30, 19:55, 22:00
 •   Train Class III AC 09:00, 19:30, 22:00
 •   Train Class III Fan 06:00, 08:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train VIP Sleeper 06:00, 08:00, 09:00, 11:55, 13:10, 19:30, 19:55, 22:00
Ho Chi Minh - Phuket ฿3,966 8h
 •   Avia Economy 09:45, 15:50, 21:35
 •   Avia Economy 07:05, 08:00, 08:40, 09:30, 13:15, 13:35, 13:45, 15:15, 16:30, 21:00, 21:50, 22:35, 22:55, 23:10, 23:55
Ho Chi Minh - Quang Binh ฿2,616 – ฿7,634 1h 35m
 •   Avia Economy 10:20, 16:10, 17:30, 18:05
 •   Avia Economy 12:25, 18:15, 19:35, 20:25
Ho Chi Minh - Quang Binh ฿943 – ฿1,016 1d 2h 45m
 •   Bus Express XL 05:30
 •   Bus VIP36 36 07:00, 08:00, 14:30, 17:30, 18:30, 20:00
Ho Chi Minh - Quang Binh ฿243 – ฿2,240 23h 55m
 •   Train Class II AC 06:00, 06:00, 09:00, 09:00, 11:55, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class II Sleeper AC 06:00, 06:00, 09:00, 09:00, 11:55, 12:10, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class III AC 09:00, 19:30, 22:00
 •   Train Class III Fan 06:00, 08:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train VIP Sl 13:10
 •   Train VIP Sleeper 06:00, 06:00, 08:00, 09:00, 09:00, 11:55, 19:30, 22:00
Ho Chi Minh - Quang Nam ฿1,887 – ฿2,059 1h 15m
 •   Avia Economy 07:35, 10:35, 11:30, 13:25, 14:50, 18:25
 •   Avia Economy 09:25, 10:55, 13:15, 15:20, 16:00, 20:10
Ho Chi Minh - Quang Nam ฿456 – ฿765 19h 50m
 •   Bus Express XL 08:30, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
 •   Bus Local 30 12:00
 •   Bus Standard AC 08:00, 20:00
 •   Bus VIP36 36 07:00, 08:00, 14:30, 17:30, 18:30, 20:00
 •   Bus Express XL 08:30, 10:00, 11:00, 11:00
 •   Bus Local 30 13:00
Ho Chi Minh - Quang Nam ฿291 – ฿2,240 15h 30m
 •   Train Class II AC 06:00, 09:00, 11:55, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class II Sleeper AC 06:00, 09:00, 11:55, 12:10, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class III AC 09:00, 19:30, 22:00
 •   Train Class III Fan 06:00, 08:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train VIP Sleeper 06:00, 08:00, 09:00, 11:55, 13:10, 19:30, 22:00
Ho Chi Minh - Quang Ngai ฿220 – ฿3,532 16h – 22h
 •   Bus Express XL 10:00, 10:30, 11:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:00, 12:30, 12:30, 13:30, 14:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:30, 16:30, 18:30
 •   Bus Local 30 01:00, 01:30, 06:00, 07:00, 10:00, 14:00, 16:00
 •   Bus Express XL 10:00, 10:15, 10:30, 11:00, 11:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:00, 15:00, 15:30, 15:40, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00, 18:00
 •   Bus Local 30 01:00, 01:30, 09:00, 10:00, 12:15, 15:00
Ho Chi Minh - Quang Ngai ฿291 – ฿2,240 14h 20m
 •   Train Class II AC 06:00, 09:00, 11:55, 13:10, 19:30, 19:55, 22:00
 •   Train Class II Sleeper AC 06:00, 09:00, 11:55, 12:10, 13:10, 19:30, 19:55, 22:00
 •   Train Class III AC 09:00, 19:30, 22:00
 •   Train Class III Fan 06:00, 08:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train VIP Sleeper 06:00, 08:00, 09:00, 11:55, 11:55, 13:10, 19:30, 19:55, 19:55, 22:00
 •   Train Class II AC 14:00
 •   Train Class II Sleeper AC 14:00
 •   Train VIP Sleeper 14:00
Ho Chi Minh - Quang Ninh ฿1,398 1d 13h 55m
 •   Bus VIP36 36 14:30
Ho Chi Minh - Quang Tri ฿809 – ฿1,177 24h 50m
 •   Bus Express XL 04:00, 05:30, 06:00
 •   Bus VIP 32 06:00
 •   Bus VIP36 36 07:00, 08:00, 14:30, 17:30, 18:30, 20:00
 •   Bus Express XL 06:00, 06:30
 •   Bus VIP 32 06:00
Ho Chi Minh - Quang Tri ฿163 – ฿2,240 20h 55m – 22h
 •   Train Class II AC 06:00, 09:00, 11:55, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class II Sleeper AC 06:00, 09:00, 11:55, 12:10, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class III AC 09:00, 19:30, 22:00
 •   Train Class III Fan 06:00, 08:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train VIP Sleeper 06:00, 08:00, 09:00, 11:55, 13:10, 19:30, 22:00
Ho Chi Minh - Queensland ฿10,100 17h 25m
 •   Avia Economy 01:30, 09:25, 10:35, 13:25, 16:20
 •   Avia Economy 09:30, 22:20, 22:45
Ho Chi Minh - Sabah ฿5,656 13h 15m
 •   Avia Economy 01:30, 09:25, 10:35, 13:25, 16:10, 21:10
 •   Avia Economy 06:15, 09:30, 10:55, 11:30, 12:30, 14:10, 15:35, 17:35, 18:55, 19:05, 19:30, 20:40, 21:25, 21:40, 22:55
Ho Chi Minh - Sapporo ฿9,656 20h 5m
 •   Avia Economy 09:25, 10:35, 13:25, 16:10
 •   Avia Economy 09:35
Ho Chi Minh - Shanghai ฿6,693 – ฿16,822 3h 55m
 •   Avia Economy 01:30, 02:10, 07:40, 09:25, 10:35, 12:55, 13:25, 16:20, 18:00
 •   Avia Economy 01:35, 06:00, 06:50, 08:45, 15:10, 22:00
Ho Chi Minh - Shanxi ฿7,433 14h 10m
 •   Avia Economy 01:30, 08:35, 12:40, 13:25
 •   Avia Economy 00:15
Ho Chi Minh - Sichuan ฿6,989 23h 45m
 •   Avia Economy 01:30, 09:25, 10:35, 13:25, 16:10, 20:15
 •   Avia Economy 14:55, 23:55
Ho Chi Minh - Siem Reap ฿6,540 – ฿7,787 1h 5m
 •   Avia Economy 08:20, 08:30, 12:00, 12:00, 16:00, 16:25, 19:30
 •   Avia Economy 08:00, 10:05, 13:25, 13:30, 18:20, 20:55, 21:35, 21:45
Ho Chi Minh - Siem Reap ฿501 – ฿998 19h
 •   Bus Express L 07:00
 •   Bus Express XL 06:30
 •   Bus Express L 07:30
 •   Bus Express XL 06:30
Ho Chi Minh - Sihanoukville ฿501 – ฿998 8h
 •   Bus Express L 07:00
 •   Bus Express XL 06:30
 •   Bus Express L 07:00, 08:30
Ho Chi Minh - Singapore ฿3,291 – ฿11,451 2h 5m
 •   Avia Economy 07:10, 08:55, 09:00, 09:10, 09:45, 12:30, 13:50, 14:25, 15:45, 15:55, 16:25, 18:00, 19:40, 21:10, 21:35
 •   Avia Economy 07:10, 09:45, 10:55, 11:00, 13:05, 13:10, 14:00, 14:40, 17:25, 17:55, 18:25, 19:20, 20:25, 20:35, 22:45
Ho Chi Minh - Soc Trang ฿161 – ฿206 5h 30m – 11h
 •   12:0
 •   Bus Express XL 06:00, 06:00, 07:00, 07:00, 08:00, 08:00, 09:00, 09:00, 10:00, 10:00, 11:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:00, 20:00, 20:00, 21:00, 21:00, 22:00, 22:00
 •   Bus Local 30 00:00, 07:00, 07:00, 08:00, 09:00, 09:00, 10:00, 10:00, 11:00, 12:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:00, 18:00, 20:00
 •   Bus Express XL 00:00, 05:00, 06:00, 07:00, 07:00, 07:00, 08:00, 08:00, 09:00, 10:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:00, 14:00, 14:20, 15:00, 15:00, 16:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 21:00, 22:00, 23:00
 •   Bus Local 30 00:00, 07:00, 08:00, 09:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 23:30
Ho Chi Minh - Suvarnabhumi Airport ฿3,784 – ฿6,376 1h 30m
 •   Avia Economy 08:45, 10:05, 11:15, 11:35, 11:50, 13:10, 16:55, 17:15, 20:50
 •   Avia Economy 07:35, 11:20, 11:30, 14:00, 14:25, 15:25, 18:15, 19:30, 19:55
Ho Chi Minh - Taichung City ฿11,408 – ฿21,339 3h 15m
 •   Avia Economy 10:25, 11:20
 •   Avia Economy 07:55, 15:45
Ho Chi Minh - Tamil Nadu ฿5,784 – ฿6,544 12h 20m
 •   Avia Economy 01:30, 08:35, 12:40, 13:25, 15:50, 16:20, 21:10
 •   Avia Economy 00:15, 09:25, 17:05, 22:25, 22:30
Ho Chi Minh - Taoyuan ฿5,790 – ฿30,977 3h 25m
 •   Avia Economy 01:30, 01:50, 02:00, 03:30, 08:35, 10:35, 10:50, 11:05, 13:25, 13:35, 16:20, 16:25, 17:45, 17:50, 20:15
 •   Avia Economy 07:30, 07:45, 09:20, 13:40, 14:20, 14:30, 15:55, 19:00, 19:35, 22:20, 23:45
Ho Chi Minh - Tay Ninh ฿88 2h 30m
 •   Bus E 07:40
 •   Bus Express XL 06:20, 06:30, 06:40, 06:50, 07:00, 07:10, 07:20, 07:30, 09:00, 09:10, 09:20, 09:30, 09:40, 09:50, 10:00, 10:10, 11:40, 11:50, 12:00, 12:10, 12:20, 12:30, 12:40, 12:50, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50, 15:00, 15:10, 15:20, 15:30, 15:40, 17:00, 17:10, 17:20, 17:30, 17:40, 17:50, 18:00, 18:10, 19:40, 19:50, 20:00
 •   Bus E 15:20
 •   Bus Express XL 03:00, 03:40, 03:50, 04:00, 04:50, 05:00, 05:10, 05:50, 06:00, 06:10, 06:50, 07:00, 07:10, 08:00, 08:10, 08:20, 09:00, 09:10, 09:20, 10:00, 10:10, 10:20, 10:30, 11:10, 11:20, 11:30, 12:10, 12:20, 12:30, 13:20, 13:30, 13:40, 14:20, 14:30, 14:40, 15:30, 15:40, 15:50, 16:30, 16:40, 16:50, 17:30, 17:40, 17:50
Ho Chi Minh - Tehran ฿10,100 13h 15m
 •   Avia Economy 01:30, 08:35, 12:40, 13:25
 •   Avia Economy 01:05
Ho Chi Minh - Thai Binh ฿1,149 – ฿1,222 1d 13h
 •   Bus Express XL 12:30
 •   Bus VIP36 36 08:00, 14:30, 18:30, 20:00
Ho Chi Minh - Thai Nguyen ฿1,501 1d 15h 20m
 •   Bus VIP36 36 17:30
 •   Bus VIP36 36 15:00
Ho Chi Minh - Thanh Hoa ฿2,916 – ฿7,634 1h 55m
 •   Avia Economy 06:40, 11:05, 12:15, 14:30, 15:15, 16:05, 18:05, 18:30
 •   Avia Economy 10:25, 13:30, 15:05, 15:45, 17:50, 20:10, 20:20, 20:40
Ho Chi Minh - Thanh Hoa ฿736 – ฿1,163 1d 9h 45m
 •   Bus Express XL 17:00
 •   Bus VIP36 36 07:00, 08:00, 14:30, 17:30, 18:30, 20:00
Ho Chi Minh - Thanh Hoa ฿405 – ฿2,240 1d 5h 55m
 •   Train Class II AC 06:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class II Sleeper AC 06:00, 09:00, 12:10, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train Class III AC 09:00, 19:30, 22:00
 •   Train Class III Fan 06:00, 08:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
 •   Train VIP Sleeper 06:00, 08:00, 09:00, 09:00, 13:10, 19:30, 22:00
Ho Chi Minh - Tien Giang ฿147 3h 25m – 5h 15m
 •   Bus Standard AC 07:45, 09:30, 13:15, 16:30, 19:15, 21:30
Ho Chi Minh - Tokyo ฿8,511 – ฿64,319 5h 40m
 •   Avia Economy 00:50, 00:50, 01:30, 06:10, 06:25, 07:00, 08:00, 08:35, 18:00, 21:10, 21:35, 22:50, 23:50
 •   Avia Economy 01:30, 09:15, 09:50, 16:40, 17:25, 18:00, 19:00, 19:50, 20:55, 23:45
Ho Chi Minh - Tra Vinh ฿161 4h 30m
 •   Bus Local 30 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
 •   Bus Local 30 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Ho Chi Minh - Victoria ฿10,100 – ฿41,299 8h 5m
 •   Avia Economy 01:30, 08:35, 12:40, 13:25, 16:20, 21:10, 21:50, 22:35
 •   Avia Economy 00:10, 09:35, 11:35, 15:15
Ho Chi Minh - Vientiane ฿5,656 19h 30m
 •   Avia Economy 01:30, 12:40, 13:25, 16:20, 21:10
 •   Avia Economy 08:50
Ho Chi Minh - Vinh Long ฿132 – ฿176 1h 30m
 •   13:
 •   Bus Express XL 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 08:30, 09:00, 09:30, 09:30, 10:00, 10:30, 10:30, 11:00, 11:30, 11:30, 12:00, 12:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
 •   Bus Local 30 04:30, 05:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30
 •   Bus Express XL 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 08:30, 09:00, 09:30, 09:30, 10:00, 10:30, 10:30, 11:00, 11:30, 11:30, 12:00, 12:30, 12:30, 13:00, 13:30, 13:30, 14:00, 14:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
 •   Bus Local 3 09:30
 •   Bus Local 30 04:30, 10:30, 16:30
Ho Chi Minh - West Bengal ฿4,875 – ฿6,544 17h 25m
 •   Avia Economy 08:35, 12:40, 13:25, 16:20, 18:00
 •   Avia Economy 00:45
Ho Chi Minh - West Nusa Tenggara ฿6,100 18h 55m
 •   Avia Economy 01:30, 08:35, 12:40, 13:25, 16:20, 21:10
 •   Avia Economy 12:15, 19:15
Ho Chi Minh - Western ฿6,100 13h 25m
 •   Avia Economy 01:30, 09:25, 10:35, 13:25, 16:10, 20:15
 •   Avia Economy 10:30, 22:55
Ho Chi Minh - Yangon ฿2,016 – ฿4,503 2h 15m
 •   Avia Economy 08:20, 09:45, 10:40, 21:35
 •   Avia Economy 08:30, 10:55, 13:00, 13:25, 21:40
Ho Chi Minh - Yunnan ฿8,519 2h 55m
 •   Avia Economy 17:10
 •   Avia Economy 15:50
Ho Chi Minh - Zhejiang ฿7,433 11h 20m
 •   Avia Economy 01:30, 08:35, 10:35, 13:25, 16:20, 21:10
 •   Avia Economy 14:25, 23:40