Kien Giang, Vietnam

Kien Giang - Ba Ria Vung Tau 8h
 •   Bus Express XL 19:00, 19:00
 •   Bus Local 30 06:00
 •   Bus Express XL 02:30, 20:00
 •   Bus Local 30 07:00, 19:00
Kien Giang - Binh Duong 7h
 •   Bus Express XL 17:30
 •   Bus Local 30 04:30, 05:30, 07:30
Kien Giang - Can Tho 2h 30m
 •   Bus Express XL 03:00, 06:30, 08:00, 10:00, 12:00, 13:30, 16:00, 18:00
 •   Bus Express XL 03:30, 06:30, 08:00, 10:00, 12:00, 13:30, 16:00, 18:00
Kien Giang - Guangdong 2h 55m
 •   Avia Economy 20:25
 •   Avia Economy 17:25
Kien Giang - Hai Phong 2h 5m
 •   Avia Economy 12:45
 •   Avia Economy 10:10
Kien Giang - Hanoi 2h 10m
 •   Avia Economy 07:09, 08:45, 09:20, 09:30, 10:00, 11:55, 13:30, 14:05, 15:30, 15:55, 16:00, 19:55, 22:10
 •   Avia Economy 05:55, 06:40, 06:50, 07:20, 07:30, 09:10, 10:45, 11:40, 12:05, 12:40, 14:55, 16:18, 17:00, 18:00, 19:20, 19:25
Kien Giang - Hau Giang 4h 30m
 •   Bus Local 30 13:20
 •   Bus Local 30 06:00
Kien Giang - Ho Chi Minh 1h – 1h 5m
 •   Avia Economy 00:35, 05:06, 07:15, 07:50, 08:45, 08:55, 10:15, 10:45, 11:30, 11:35, 11:40, 12:15, 12:20, 13:05, 13:40, 13:50, 14:05, 15:15, 15:45, 15:50, 17:45, 18:55, 19:00, 19:30, 19:50, 20:10, 20:15, 20:18, 20:40, 21:30, 22:30, 23:45, 23:55
 •   Avia Economy 05:50, 06:00, 06:05, 06:10, 07:15, 07:20, 08:20, 09:00, 09:30, 10:20, 10:25, 10:30, 10:36, 10:40, 11:30, 11:55, 12:10, 12:20, 13:30, 13:40, 14:00, 15:20, 16:10, 17:25, 17:50, 18:00, 18:05, 18:20, 18:30, 19:25, 19:45, 19:55, 21:05, 22:20, 23:13
Kien Giang - Ho Chi Minh 5h – 6h 30m
 •   Bus Express XL 05:00, 07:00, 07:50, 08:00, 11:30, 12:00, 13:00, 16:00, 19:00, 20:00, 21:00, 21:10, 21:20, 22:00, 22:00, 22:20, 23:00
 •   Bus Local 30 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:30
 •   Bus VIP Sleeper 41 41 06:00, 07:15, 08:15, 08:45, 09:45, 10:45, 11:30, 12:15, 13:30, 13:45, 15:30, 16:00, 18:00, 18:30, 19:30, 20:20, 21:00, 21:10, 22:00, 22:15, 23:00, 23:45
 •   Bus Express XL 07:00, 08:00, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 11:00, 11:00, 12:00, 16:00, 19:00, 20:00, 21:00, 21:00, 22:00, 22:00, 23:00, 23:00
 •   Bus Local 30 00:15, 01:15, 03:00, 05:15, 06:15, 07:00, 07:15, 08:00, 08:15, 09:00, 09:15, 10:00, 10:15, 11:00, 11:15, 12:00, 12:00, 12:15, 13:00, 13:15, 13:30, 14:00, 14:15, 14:30, 15:00, 15:15, 15:30, 16:00, 16:15, 17:00, 17:00, 17:15, 18:00, 18:15, 19:00, 19:15, 19:30, 20:15, 20:30, 21:00, 21:15, 22:00, 22:15, 23:15
 •   Bus VIP Sleeper 41 41 06:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:45, 21:00, 21:30, 22:00, 23:00
Kien Giang - Quang Ngai 18h
 •   Bus Express XL 16:00
 •   Bus Express XL 05:30
Kien Giang - Tay Ninh 8h
 •   Bus Express XL 16:00
 •   Bus Express XL 16:30